Utveckling av talangcenter vid fyra olika vetenskapscenter i Norge

Utdanningsdirektoraret i Norge har givit fyra vetenskapscenter i Norge uppdraget att utveckla talangcenter. Satsningen som gäller matematik och naturvetenskap påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas 2019. Läs mer i texten nedan som är hämtad ur uppdragsbeskrivningen.

———————————————————————————

Tilsagnsbrev for utprøving av talentsentre ved fire vitensentre

Mottakere: Bergen vitensenter AS, Nordnorsk vitensenter, Teknisk museum- vitensenter, Vitensenteret i Trondheim, Vitensenterforeningen v/Tove Marienborg

Vi viser til at departementet har gitt direktoratet i oppdrag til å følge opp arbeidet med realfagsstrategien og iverksette tiltaksplanen for 2016. Under mål 3 «Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag», ligger følgende tiltak:

 • Prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssentre for høyt presterende elever.

Talentsentre for høyt presterende elever er et av flere tiltak for å øke barn og unges læring i matematikk, naturfag og teknologi. Det er forutsatt at talentsentrene skal plasseres ved de regionale vitensentrene, i første omgang som et forsøk. Tiltaket er inspirert av Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark.

Utprøvingen med talentsentre vil starte ved fire vitensentre som er spredd geografisk. Det vil bli vurdert å utvide ordningen til flere vitensentre basert på erfaringene med denne utprøvingen.

Formålet med utprøvingen

Talentsentrene skal:

• Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større faglige utfordringer

Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene

Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakter med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk

Føringer for utprøvingen

Vitensenterforeningen v/leder Tove Marienberg skal koordinere utprøvingen av talentsentrene. Vitensenterforeningen skal levere en samlet plan og budsjett for utprøvingen til Utdanningsdirektoratet innen 1.6.2016.

Oppstart av utprøvingen skal være høsten 2016. Utprøvingen skal vare ut strategiperioden, det vil si ut 2019. Utdanningsdirektoratet vil informere skoleeiere og skoler om at talentsentrene skal være et tilbud for elever som ønsker å gå i dybden i realfagene. Påmelding av elever skal skje direkte til det aktuelle vitensenteret. Vitensenteret bestemmer i samråd med skolen hvilke elever som skal delta. Målgruppen er både elever som presterer på høyt faglig nivå, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

I utprøvingen skal tilbudet gjelde elever på 7.-10.trinn og Vg1-Vg2 i videregående opplæring.

Talentsentrenes faglige tilbud skal forankres i læreplanene i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene. Tilbudet skal gi utfordrende og motiverende opplæring slik at elevene opplever muligheter til å utvikle seg faglig sammen med andre høyt presterende elever. Som en del av arbeidet skal det etableres faglige nettverk mellom elevene.

For å gi elevene et godt faglig tilbud, vil det være aktuelt å samarbeide med Matematikksenteret, Naturfagsenteret og UH-sektoren.

Vitensentrene bestemmer organiseringen av det faglige tilbudet.

Forslag til aktiviteter kan være:

 • Camps, samlinger i helger og på kvelder, sosialt program.
 • Bruk av sosiale medier.
 • Deltakelse i konkurranser, Ungforsk.
 •  Samarbeid med ENT3R, Den Virtuelle Matematikkskolen+(DVM+) og IKT-senteret.
 • Kontakt med høyere utdanning og næringslivet, bl.a. Lektor 2.
 • Bruk av mentorer.

Talentsentrene vil være et av flere tilbud til elever med høyt læringspotensial i realfag. Andre tilbud er forsering av fag, Den virtuelle matematikkskolen+ (DVM+) og ressurser på Matematikk- og Naturfagsenterets sider. Det vil være aktuelt å vurdere de ulike tilbudene i forbindelse med utprøvingen.

Kvalitet på tilbudene

I planen for utprøvingen skal det inngå plan for evaluering av tilbudet.

Juridiske forhold

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at dette er opplæring som gis etter opplæringsloven med forskrifter. Det skal ikke være et forsøk etter opplæringsloven § 1-4, og det skal ikke forutsettes at eleven har enkeltvedtak om forsering.

Tilbudet er å betrakte som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Det betyr bl.a. at

 • kommunen/fylkeskommune har ansvar for opplæringen.
 • opplæringen skal være i samsvar med Kunnskapsløftet, herunder læreplanene for fag og fag- og timefordelingen ved den enkelte skole.
 • skolen har ansvaret for elevenes individuelle vurdering, herunder underveisvurderingen og egenvurderingen.
 • opplæringen skal være gratis, herunder transport og læremidler og eventuelt andre ting som er nødvendig.
 • skolen har ansvaret for elevenes sikkerhet.

Dersom det er ønskelig med et forsøk etter § 1-4 er det den enkelte kommune/ fylkeskommune som må søke.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!