Nyhetsbrev 14, november 2018

Bli medveten-het!

Det är inte alltid som möjligheten och rättigheten stämmer överens med verkligheten. I alla fall inte när det gäller särskilt begåvade elevers tillgång till anpassad undervisning. Men genom att fokusera på att öka medvetenheten så kanske vi ändå kan gå från en upplevd tung skyldighet till en självklar nödvändighet och genomförbarhet i frågan. Det är lite så vi på Mattetalanger tänker. Därför väljer vi ofta att lyfta insatser som görs för de personer eller den personal som omger den särskilt begåvade eleven. Vi vill helt enkelt att var och en av er ska bli medveten-het:). Förhoppningsvis tar vi ett litet steg i den riktningen med följande nyheter.

Måndagen den 7:e januari 2019 är det återigen dags för Möjligheternas dag på Blekinge Tekniska Högskola. Elever från förskoleklass och upp till och med sjunde klass är välkomna att under dagen delta i utmanande matematikaktiviteter inspirerade av spel- och spelstrategier. Dagen är kostnadsfri och det bjuds på lunch. Det är först till kvarn som gäller. Läs mer om dagen och anmälan på Mattetalangers websida.

För särskilt begåvade elever i grundskolans senare år kan vi också varmt rekommendera en fritt tillgänglig nätbaserad matematikproblemlösningskurs som finns länkad till Mattetalangers hemsida. Det är Henrik Petersson, docent i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, som har skapat ett efterlängtat nätmaterial som är tänkt att vara en resurs för matematikintresserade ungdomar. På sidan finns inte bara matematikproblem utan även filmade genomgångar. Läs mer om projektet på Problemnet.nu och på Mattetalangers aktuella lista.

För att utforma goda lärsituationer och bra undervisningsmaterial krävs god kännedom om eleverna vi riktar oss till. Det var därför glädjande att se att årets LUMA (Lärarutbildare i matematik)- konferens hade flera programpunkter som rör centrala frågor för undervisning av särskilt begåvade elever i matematik. Med föredrag som Undervisning för kreativ eller imitativ matematik? med Johan Lithner, Begåvade elever i matematikklassrummet med Attila Szabo, Undervisning om särskilt begåvade elever och deras behov i lärarutbildningen med oss på Mattetalanger, och Skola, utbildningspolitik, begåvning och bortglömda vetenskapliga sanningar med Roland S Persson blev deltagarna utmanade att även fokusera på denna ofta bortglömda elevgrupp. Ett mycket bra steg på vägen tycker vi på Mattetalanger.

I syfte att för en vidare grupp och på nationell nivå lyfta centrala frågor rörande undervisning och lärande för särskilt matematikbegåvade elever arrangerar NCM och Mattetalanger en workshop den 11 mars på Arlanda. Under denna dag fokuseras huruvida det behöver utvecklas specifika läromedel för särskilt begåvade elever och om, och i så fall på vilket vis, skolans styrdokument bör justeras för att bättre understryka särskilt begåvade elevers rättighet till anpassad undervisning. Vidare presenteras resultatet från en enkätstudie där personal på Sveriges matematiklärarutbildningar fått svara på frågor om bland annat sin egen utbildning och kompetens inom området särskilt begåvade elever, samt huruvida de har som obligatorium att undervisa om särskild begåvning på lärarprogrammen. Dagen kommer förhoppningsvis att agera språngbräda för positiva förändringar på nationell nivå.

På tal om positiva språngbrädor är det med glädje vi konstaterar att det nu finns ännu en doktorsavhandling som berör särskilt begåvade elever. Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom är titeln på det arbete som Elisabet Mellroth försvarar den 10 december på Karlstads Universitet. Ta gärna möjligheten att vara med vid disputationen och dess spännande diskussion. Avhandlingen hittar du på Mattetalangers hemsida. Där kan du även ta del av artikeln För smart för skolan publicerad av forskning.se. I artikeln lyfter två av Sveriges forskare som specialiserat sig på området särskild begåvning – Maria Westling Allodi och Eva Pettersson – viktiga aspekter om hur svårt det kan vara att vara särskilt begåvad. På Mattetalanger hoppas vi att svensk forskning även fortsättningsvis fokuserar på särskild begåvning.

Att intresset för att lära och läsa mer om särskilt begåvade elever är högt märks inte minst på det positiva mottagande som artikelserien Mattetalanger i Nämnaren har fått. Detta har gjort att NCM valt att samla de tio första artiklarna i ett kompendium som ges ut nu i vinter. Då artikelförfattarna har olika utgångspunkter i sina texter ger de tillsammans en fin bredd på frågor som berör hur det är att vara särskilt begåvad och hur vi kan möta särskilt begåvade elevers behov. Det lättlästa kompendiet innehåller även en del extra material och är ett ypperligt material för landets alla skolor. Varför inte köpa in den som en julklapp till kollegiet?!

Ett annat julklappstips är boken Särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet. av Mona Liljedahl. Boken som gavs ut tidigare i år är ett mycket välkommet bidrag då särskilt begåvade elever behöver stöd, uppmuntran och acceptans redan från unga år.

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma Skolinspektionens dag 2018 som går av stapeln i Stockholm, Göteborg och Malmö nu i november. Ett av årets två fokusområden är skolans arbete med alla de (många!) elever som vill lära sig mer, komma längre i sin utveckling och utvecklas snabbare. Under konferensen presenteras resultat från exempelvis en granskning av utmaningar i undervisningen för högpresterande elever. Vi på Mattetalanger är övertygade om att Skolinspektionen, Skolverket och andra myndigheter och instanser framöver kommer att fokusera på att skolan måste anpassa undervisningen även till de snabblärda. Vi ser därför med tillförsikt fram emot det nya året och alla dess möjligheter.

Med önskan om ett gott slut på året och en strålande start på 2019.

Linda och Eva

Mattetalanger