Fritidsverksamheter

Det sker spännande matematikaktiviteter på kvällar och helger runt om i Sverige. Nedan kan ni läsa om några av dem. Allra längst ned hittar ni exempel på satsningar som görs i våra grannländer.

International Young Physicists’ Tournament (IYPT): IYPT är en fysiktävling där gymnasieelever intresserade av fysik, matematik och teknik får möjlighet att under ett år försöka lösa ett av 17 stycken öppna forskningsproblem som fortfarande är olösta. Som elev får man pröva på alla forskningens stadier, allt kryddat med en rejäl dos matematik. Detta är en utmärkt möjlighet som exempelvis gymnasiearbete. Läs även artikeln Kan gymnasieelever bedriva forskning? i Mattetalangers artikelserie i Nämnaren.

Intize i Göteborg:  Den ideella föreningen Intize har sedan 2015 bedrivit ett mentorskapsprogram i matematik för särskilt begåvade barn i Göteborg. Hösten 2020 har de även startat ett program på distans, som vänder sig till särskilt begåvade grundskoleelever i glesbygd. Läs mer och anmäl intresse om att få eller bli mentor här: www.intize.org/sarskild-begavning/

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga matteläger i Linköping i januari. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

Math Camp: I maj 2015 och augusti 2016 arrangerade Luleå Gymnasiskola ett matematikläger för högstadieelever i Norrbotten. Problemlösningssessioner varvades med laborationer och föreläsningar. Det finns planer för att köra ett nytt camp nästa år.

Mattecoach: En tjänst på nätet där elever får hjälp med matematik online av studenter som läser pedagogik, matematik och nätcoachning.  Mattecoachen ger ej direkta svar på frågan utan ger välavvägda frågor som svar för att hjälpa eleven fram på egen hand. Tjänsten är gratis och användaren är helt anonym. Här kan alla elever, även särskilt begåvade, ställa frågor om matematik som känns utmanande.

Mattefredag:  Sedan 2016 har allmänheten bjudits in på våren och hösten till Linnéuniversitetet för att under en eftermiddag ta sig an olika typer av matematiska utmaningar, både praktiska och teoretiska. Syftet med Mattefredag är att skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att tillsammans uppleva matematik som intressant, utmanande och roligt. Satsningen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Kalmar kommun och Baltic Institute of Mathematics.

Mattekubben vid SU: Varannan vecka träffas högstadielever, och var tredje vecka träffas mellanstadieelever, för att jobba med kluriga matematikproblem. Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms matematikcentrum och Vetenskapens hus.

Matteklubben Tänkarna: En klubb för matteintresserade barn i åk 1-7 som ses 1-2 gånger/månad. Fokus ligger på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Det finns aktiva klubbar i Stockholm, Lund och snart även i Västerås.

Mattekollo: Mattekollo är ett 10 dagar långt matematik- och programmeringsläger för motiverade och särskilt begåvade ungdomar som i år slutar årskurs 6 – 9. På lägret får ungdomarna möta områden såsom tex kombinatorik, grafteori, talteori, robotik och algoritmik. För att säkerställa att deltagarna kan tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt kommer alla som ansöker behöva göra ett intagningsprov.  Lägret äger rum på Lillerusgymnasiet utanför Karlstad. Mattekollo ägde för första gången rum år 2016.

Nordiskt talangläger: Nordiskt talangläger är ett läger för särskilt begåvade ungdomar från de nordiska länderna. Lägret anordnas parallellt med den nordiska talangkonferensen och arrangörer är det nordiska talangnätverket.

POMYS Europe: PROMYS Europe erbjuder varje år ett program för utveckling av matematisk kreativitet. Elever från 16 år och uppåt, från hela Europa,  är välkomna att ansöka till deras sex veckor långa sommarläger vid Oxfords universitet. Sista ansökningsdahen brukar ligga i mars.

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga matteläger i Linköping i januari. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

Sonja Kovalevskydagarna: Sonja Kovalevskydagarna ritar sig till matematikintresserade elever som går sista året på gymnasiet. Varje gymnasieskola inbjuds att anmäla två elever till denna dag fylld  av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. Sonja Kovalevskydagarna är ett arrangemang mellan Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien och matematiska institutioner vid Sveriges universitet och högskolor.

Stockholms matematiska cirkel: Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms Matematiska Cirkel”. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet.

Sveriges unga akademi: ”Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.”

Ung Vetenskapssport: Ung Vetenskapssport är en ideell förening vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för ungdomar intresserade av problemlösning. Detta görs genom träningsläger inom matematik, programmering, fysik, kemi, biologi och lingvistik samt genom andra problemlösningsinriktade event.

Uppsalas matematiska cirkel: Uppsala universitet anordnar inom ramen för ”Uppsalas matematiska cirkel” kurser i matematik för matematikintresserade gymnasister. Målet är att ge gymnasieelever chansen att lära sig matematik som vanligen inte ingår i det ordinarie programmet och möjligheten att diskutera denna med elever från andra skolor och personal från universitetet. Varje termin väljs ett nytt ämne. Under kursens 14 träffar blandas föreläsningar med problemlösningspass

Utmanande matematik: Vid Stockholms Universitet ges en högskolekurs i problemlösning. Generellt riktar sig kursen till alla i samhället som är intresserade av matematik och som tycker om att lösa problem och anta utmaningar.  Även gymnasieelever är välkomna att läsa denna kurs. Kursledningen hjälper till att ordna det praktiska för gymnasieeleverna.

Vetenskapens hus:Vetenskapens hus erbjuder skolprogram för elever, lärarfortbildningar  för lärare samt en rad andra evenemang för skola och allmänheten med olika teman exempelvis matematik. Vetenskapens hus ämnar att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning genom sina aktiviteter inom exempelvis matematik för såväl elever som lärare. Utbud för skolan följer gällande styrdokument.

Satsningar i våra grannländer

Utveckling av talangcenter vid vetenskapscenter i Norge: Utdanningsdirektoraret i Norge har givit fyra vetenskapscenter i Norge uppdraget att utveckla talangcenter. Satsningen som gäller matematik och naturvetenskap påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas 2019.

 

Mattetalanger