Generell populärvetenskaplig litteratur

Ahlgren Roca, M. (2019). Mimis särskilda begåvning. Kukkuli Förlag.

Baltzer, K., Kyed, O. & Nissen, P. (2014). Dyktig, dyktigere, dyktigst – talentudvikling gennem differentieret undervisning. Fredrikshavn: Dafolo.

Bruhner, E.M. (2017). Högkänslig…än sen då? En guide för dig som vill förstå. Stockholm. Books on Demond.

Børte, K., Lillejord, S. & Johansson, L. (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskingsoppsummering. Oslo: Kunnskapssenter for Utdanning.

Cosmovici Idsøe, E. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Oslo: Cappelen Damm.

Cosmovici Idsøe, E. (2019). Barn med stort laeringspotensial i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.

Idsøe, E.M.C. (2020). Differensiering i skolen. En praktisk bok om tilpasset opplæring. Oslo: Cappelen Damm.

Idsøe, E.M.C., Skogen, K., (2019) Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial. I E. Befring, K.B. Næss & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm   Akademisk, s. 570-584. Oslo: Cappelen Damm.

Karjalainen, R. (2018). För att jag älskar dig. Stockholm: Vulkan.

Kastevik J. (2016). Noel och den magiska önskelistan. Stockholm. Hippo bokförlag.

Kyed, O. (2015). De intelligente børn. Børn med saerlige förudsaetninger. Köpenhamn: Akademisk Forlag.

Leopold, L. (2013). Smartast i världen, IQ-sällskapen från insidan. Stockholm: Norstedts.

Lie, B. (2017). Särbegåvade barn – i förskolålder. Stockholm: Studentlitteratur.

Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

Mehlbye, J., Hønge Flarup, L. & Iversen, K. (2015). Insatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel. Danmark: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Läs texten här.

Melander, Å. (2021). Skola och begåvning. Intervjuer 1995-2020. Lund: Studentlitteratur.

Mönks, F.J. & Ypenburg, I.H. (2009). Att se och möta begåvade barn. Stockholm: Natur och Kultur.

Norges offentlige utredninger. (2016:14). Mer å hente. Bedre laerning for elever med stort laeringspotentsial. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Läs texten på norska här. Read the text in english here.

Persson, R. S. (1997). Annorlunda land. Särbegåvningens psykologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Persson, R. S. (2015). Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. Läs texten här.

Persson, R.S. (2016). Är alla elever begåvade? Kan lärare lära alla elever allt? Vetenskapliga provokationer för ett ideologiskt skolsystem. Läs hela texten här.

Persson, R.S. (2023). Begåvning och samhälle i paradoxernas samtid. Läs hela texten här.

Pettersson, E. (2017). Elever med särskild begåvning. Stockholm: Natur och Kultur.

Silverman, Kreger, L. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm. Natur och Kultur.

SKL. (2016). Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016. Rapport framtagen i samarbete mellan Borås, Karlstad, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL. Läs hela texten här.

Skolinspektionen. (2016). Tematisk analys. Utmaningar i undervisningen. Många elever behöver mer stimulans och utmaningar. Läs texten här.

Skolinspektionen. (2018). Utmanande undervisning för högpresterande elever. Kvalitetsgranskning på gymnasieskolans
naturvetenskapliga program. Läs hela texten här.

Skolinspektionen (2022). Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Ladda ner och läs hela texten här

Skolverket (2015). Att arbeta med särskilt begåvade elever. (Stödmaterialet). Läs hela texten här.

Winner, E. (1999). Begåvade barn. Jönköping. Brain Books AB.

Ziegler, A. (2010). Högt begåvade barn. Stockholm: Norstedts.

 

 

 

Mattetalanger